FANDOM


Line 60: Line 60:
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Senjuro Rengoku Manga.png|130px|articlename=Senjuro Rengoku}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Senjuro Rengoku Manga.png|130px|articlename=Senjuro Rengoku}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Ruka_Rengoku_Profile_Picture.png|130px|articlename=Ruka Rengoku}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Ruka_Rengoku_Profile_Picture.png|130px|articlename=Ruka Rengoku}}
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Yuichiro Tokito.png|130px|articlename=Yuichiro Tokito}}
+
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Yuichiro Tokito.png|130px|articlename=Yuichiro Tokito}}
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Muichiro's Father.png|130px|articlename=Muichiro's Father}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Kotoha_Profile.png|articlename=Kotoha}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Kotoha_Profile.png|articlename=Kotoha}}
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Hisa_Colored_Profile.png|130px|articlename=Hisa}}
 
 
|-
 
|-
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Senjuro Rengoku]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Senjuro Rengoku]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Ruka Rengoku]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Ruka Rengoku]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Yuichiro Tokito]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Yuichiro Tokito]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Muichiro's Father]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Kotoha]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Kotoha]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Hisa]]'''</small>
 
 
|-
 
|-
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Saburoujii.png|130px|articlename=Saburo}}
+
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Hisa_Colored_Profile.png|130px|articlename=Hisa}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Kazumi_Profile_Manga.png|130px|articlename=Kazumi}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Kazumi_Profile_Manga.png|130px|articlename=Kazumi}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Satoko_Profile_Manga.png|130px|articlename=Satoko}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Satoko_Profile_Manga.png|130px|articlename=Satoko}}
Line 76: Line 75:
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Koyuki.png|130px|articlename=Koyuki}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Koyuki.png|130px|articlename=Koyuki}}
 
|-
 
|-
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Saburo]]'''</small>
+
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Hisa]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Kazumi]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Kazumi]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Satoko]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Satoko]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
Line 82: Line 81:
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Koyuki]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Koyuki]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
 
|-
 
|-
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Saburoujii.png|130px|articlename=Saburo}}
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Chachamaru colored profile.png|130px|articlename=Chachamaru}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Takaharu_Profile_Manga.png|130px|articlename=Takaharu}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Takaharu_Profile_Manga.png|130px|articlename=Takaharu}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Yutaka_colored_profile.png|130px|articlename=Toyo}}
 
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" | {{CropWH|130|130|image=Yutaka_colored_profile.png|130px|articlename=Toyo}}
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Uta.png|130px|articlename=Uta}}
 
|-
 
|-
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Saburo]]'''</small>
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Chachamaru]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Takaharu]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Takaharu]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Toyo]]'''</small>
 
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Toyo]]'''</small>
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Uta]]''' [[:Category:Deceased|†]]</small>
  +
|-
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Yae.png|130px|articlename=Yae}}
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Matazo.png|130px|articlename=Matazo}}
  +
! class="portal" style="border: 1px solid #000;" |
  +
{{CropWH|130|130|image=Taro.png|130px|articlename=Taro}}
  +
|-
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Yae]]'''</small>
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Matazo]]'''</small>
  +
! style="border: 1px solid #000;" | <small>'''[[Taro]]'''</small>
 
|}
 
|}
 
<noinclude>[[Category:Navigation templates]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:Navigation templates]]</noinclude>

Revision as of 23:24, December 9, 2019

Kamado Family
Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado Shigeru Kamado
SuyakoP
Rokuta Kamado Sumiyoshi Suyako
Swordsmith Village
Kozo colored profile
Tecchin Tecchikawahara Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori Kotetsu Tetsuido
Drum House
Teruko Manga Profile
Shoichi Profile
Kiyoshi Profile
Teruko Shoichi Kiyoshi
Red Light District
Koinatsu profile pic
Koinatsu Mitsu
Other
Senjuro Rengoku Manga
Ruka Rengoku Profile Picture
Yuichiro Tokito
Muichiro&#039;s Father
Kotoha Profile
Senjuro Rengoku Ruka Rengoku Yuichiro Tokito Muichiro's Father Kotoha
Hisa Colored Profile
Kazumi Profile Manga
Satoko Profile Manga
Keizo
Koyuki
Hisa Kazumi Satoko Keizo Koyuki
Chachamaru colored profile
Takaharu Profile Manga
Uta
Saburo Chachamaru Takaharu Toyo Uta
Yae
Matazo
Taro
Yae Matazo Taro
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.